page_image

Течно ѓубриво 2025

Произведено од ДТУ „Агромаркет Игор“ дооел Струмица

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.

Начин на примена: Може да се применува кај градинарски, цвеќарски, поледелски култури како и кај лозаро-овоштарските култури. Ѓубривото може да се употребува како преку почва преку системи за наводнување, така и фолијарно преку лист. За фолијарна апликација се препорачува да се употребува во концентрација од 0,2-0,5% раствор.

Хемиски состав: 20-25% N

« врати се назад

Наши Партнери