page_image

nPk 2 (6-12-4)+ ME

Произведено од ДТУ „Агромаркет Игор“ дооел  Струмица

Во ова ѓубриво доминира фосфор (Р). Фосфорот (Р) го стимулира создавањето на цветните папки, нивно подобро отварање и цветање. Но, присуството на Азотот (N) и Калиум (К) како и микроелементите во Npk 2 овозможува поголем квантитет и квалитет кај растенијата.

Доза на апликација: фолијарна апликација (со прскање) 0,2-0,3%, односно 200-300mL за 1декар. Фертиригација (со наводнување) 1-3Л за 1 декар.

Пред употреба ѓубривото добро да се промеша. Ѓубривото да се чува на температури повисоки од +80С.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -6%; Фосфор (P2O5)- 12%; Калиум(К2О)- 4%; Бор(В)-0,01%; Железо(Fe)-0,03%; Бакар(Сu)-0,001%; Манган(Мn)-0,01%; Молибден(Мо) -0,001%; Цинк (Zn) -0,01%

« врати се назад

Наши Партнери