page_image

Taрана 26-0-0

Ѓубривото може да се примени кај сите земјоделски култури во градинарството, полјоделството овоштарството, лозарството и друго. Ѓубрето може да се употребува за прихрана како преку почва, така и фолијарно преку лист. Се применува со инкорпорирање во почва на 5сmдлабочина. За фолијарна апликација се препорачува да се употребува во концентрација од 0,2-0,5 % раствор.

Хемиски состав : Вкупен азот (N) : 26%; Уреа :  6,5%; Амонијачен : 19,5%

Има голема улога при формирањето на вегетативната маса кај културите. Учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси. Овој елемент растенијата го користат во текот на целата вегетација, но во различен интензитет. Најинтезивно се користи во почетокот на вегетацијата.

Пакување: 2kg, 5kg, 40kg

 

 

« врати се назад

Наши Партнери