page_image

NP 10-20+25%SO3

Ова грануларно-минерално ѓубривосодржи 3 основни макробиогени елементи N, PиS. Елементите се застапени во различен сооднос, при што доминантна е содржината на макроелементот S. Има добра синергија на различните форми на фосфор и обезбедува максимална ефикасност на сите типови почва. Сулфурот го зголемува нивото на пристапните форми на фосфорот.

Се применува за предсеидбената подготовка на почвата или во основната обработка во количина од 300 до 600kg/ha во зависност од видот на културата и плодноста на почвата.

Хемиски состав:  Вкупен азот (N) -10%; Фосфор (P2O5)- 20%; Сулфур (S) – 25%

Пакување:25kg

« врати се назад

Наши Партнери